پروژه مسکونی رامسر
شهر : رامسر
کاربری :مسکونی
متراژ زیربنا
3,000
وضعیت پروژه
----
تعداد بلوک آزاد
0
قیمت هر بلوک
0
پروژه مسکونی تجاری محمود آباد
شهر : محمود آباد
کاربری :مسکونی
متراژ زیربنا
5,144
وضعیت پروژه
----
تعداد بلوک آزاد
0
قیمت هر بلوک
0
پروژه مشتاق
شهر : اصفهان
کاربری :مسکونی
متراژ زیربنا
400
وضعیت پروژه
----
تعداد بلوک آزاد
0
قیمت هر بلوک
0
کاخ غربی
شهر : اصفهان
کاربری :مسکونی
متراژ زیربنا
1,248
وضعیت پروژه
----
تعداد بلوک آزاد
0
قیمت هر بلوک
0
میرزا طاهر
شهر : اصفهان
کاربری :مسکونی
متراژ زیربنا
3,100
وضعیت پروژه
----
تعداد بلوک آزاد
900
قیمت هر بلوک
80,496,722
DNN